Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Centrum Wiedzy o Dostępności

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Centrum Wiedzy o Dostępności BON AGH jest miejscem, w którym będziemy gromadzić i dzielić się rzetelną wiedzą i sprawdzonymi informacjami na temat projektowania uniwersalnego, technologii asystujących, dobrych praktyk i standardów dostępności.

Zapraszamy do lektury kluczowych dokumentów regulujących w naszym kraju kwestie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a w zwłaszcza przedsięwzięć finansowanych ze środków europejskich:

 - ustawa o zapewnieniu dostępności PDF 462 KB

- ustawa o dostępności cyfrowej PDF 472 KB

- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn PDF 261 KB

- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 PDF 3.3 MB

Zachęcamy do współpracy z BON AGH przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji oraz wszystkich osób, którym bliskie są zagadnienia dostępności.

Grafika ozdobna z napisem współpraca międzyuczelniana

Grafika ozdobna z napisem współpraca z partnerami komercyjnymi

Grafika ozdobna z napisem współpraca z sektorem pozarządowym

 STANDARD DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ AGH

Obecnie w AGH prowadzone są intensywne prace nad stworzeniem uczelnianego standardu dostępności. Będzie to dokument bazujący na „Modelowych dostosowaniach obiektów AGH dla osób niepełnosprawnych”, czyli materiale unikatowym w skali kraju, który nasza uczelnia opublikowała już w 2008 roku (aktualizacja w 2016 r.).

Zmieniający się z biegiem lat zakres regulacji prawnych, kumulowanie dobrych praktyk, wielość standardów i przewodników, a jednocześnie duży postęp w obszarze zapewnienia dostępności skłoniła nas do podjęcia prac nad nowym dokumentem. Od 2008 roku AGH ugruntowało swoją pozycję, jako uczelni wiodącej w dziedzinie dostępności architektonicznej i wdrażania racjonalnych usprawnień. Nabywaną przez lata wiedzą i doświadczeniem zamierzamy podzielić się na stronach Standardu Dostępności Architektonicznej AGH.
W prace nad
Standardem Dostępności Architektonicznej AGH koordynowane przez BON, przy współpracy z architektem specjalizującym się w projektowaniu uniwersalnym (pracownikiem AGH) zaangażowane są liczne jednostki organizacyjne uczelni, takie jak: Sektor Techniczny, Miasteczko Studenckie, Dział Obsługi Uczelni, Administratorzy i użytkownicy obiektów. Efektem wspólnych działań będą spójne wytyczne do modernizowania, projektowania i zagospodarowania przestrzeni naszej uczelni, zgodnie z filozofią projektowania uniwersalnego. Osoby, do których adresowany będzie dokument otrzymają jasne wytyczne do działania, zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz najlepszymi praktykami w dziedzinie dostępności.

Osoby zainteresowane postępami prac na Standardem oraz chcące przyczynić się do jego powstania zachęcamy do bieżącego śledzenia wpisów na naszej stronie internetowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w Partnerstwie z poniższymi instytucjami:

Loga od lewej strony 1. Logo AGH, 2. Logo Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, 3. Logo Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia