Dział Dostępności AGH

Adaptacja kształcenia

Czym są adaptacje kształcenia? 

Są to racjonalne usprawnienia, które mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Zakres i rodzaj adaptacji ustalany jest na podstawie indywidualnych potrzeb studenta oraz specyfiki konkretnego kierunku studiów. Ramy udzielanego wsparcia stanowi Uchwała Prezydium KRASP z dnia 2 czerwca 2016 r. 

 • Dział Dostępności AGH określa adaptacje w formie dokumentu zawierającego praktyczne zalecenia organizacji zajęć i egzaminów. Nie zawiera on informacji o rodzaju niepełnosprawności, za wyjątkiem sytuacji, kiedy oba zainteresowana wyraźnie o to poprosi. 
 • Egzemplarze otrzymują:  

- student, który niezwłocznie po wystawieniu dokumentu i na jego podstawie samodzielnie ustala z prowadzącymi szczegóły techniczne i organizacyjne;  

- Dziekan właściwego Wydziału AGH; Dyrekcja Studium Języków Obcych AGH (jeśli dotyczy). 

Przykładowe adaptacje 

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku: 

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć, 
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej, 
 • używanie dodatkowych urządzeń asystujących, m.in. tabletu, laptopa, powiększalnika tekstu, urządzeń brajlowskich, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w formie elektronicznej, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w czcionce powiększonej, 
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej, 
 • wsparcie asystentów edukacyjnych, 
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia, 
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. z prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych, 
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających. 

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu: 

 • wsparcie w ustalaniu efektywnych form komunikacji z prowadzącymi, 
 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć, 
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej, 
 • używanie dodatkowych urządzeń asystujących, m.in. tabletu, laptopa, systemu FM, urządzeń bluetooth, pętli induktofonicznej, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych w formie elektronicznej, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych/egzaminacyjnych z wyprzedzeniem, 
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej, 
 • wsparcie asystentów edukacyjnych/tłumaczy języka migowego, 
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia, 
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie wystąpień ustnych na rzecz prac pisemnych, 
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających, 
 • zapewnienie warunków egzaminowania dostosowanych do szczególnych potrzeb, np. ograniczenie hałasu, w osobnym pomieszczeniu. 

Dla osób z niepełnosprawnością ruchu: 

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć, 
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej, 
 • używanie dodatkowych urządzeń wspomagających, np. tabletów, laptopów, 
 • zamiana miejsca, w którym odbywają się zajęcia na dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej, 
 • wsparcie asystentów edukacyjnych 
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia, 
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych, 
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających, 

Dla osób neuroatypowych (m.in. w spektrum autyzmu, posiadających znaczące problemy w koncentracji), osób chorujących psychicznie, z doświadczeniem kryzysu psychicznego: 

 • wykonywanie na użytek własny notatek w alternatywnej formie uzgodnionej z prowadzącym, np. nagrywanie zajęć, wykonywanie zdjęć, 
 • udostępnianie studentowi na użytek własny prezentacji z zajęć odpowiednio wcześniej, 
 • możliwość zajmowania dogodnego miejsca w sali zajęciowej, 
 • wsparcie w ustalaniu efektywnych form komunikacji z prowadzącymi, 
 • wsparcie asystentów edukacyjnych, 
 • wydłużenie czasu trwania egzaminów/zaliczeń, w przypadku egzaminów ustnych może obejmować wynotowanie głównych tez do odpowiedzi, 
 • modyfikacja formy, np. ograniczenie wystąpień ustnych na rzecz prac pisemnych; zamiana formy pisemnej na ustną i odwrotnie, 
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze lub z wykorzystaniem urządzeń wspomagających, 
 • używanie słuchawek/stoperów wygłuszających bez systemów łączności, 
 • zapewnienie warunków egzaminowania dostosowanych do szczególnych potrzeb, np. ograniczenie hałasu, w osobnym pomieszczeniu. 

Osoby z dysleksją rozwojową (dysgrafią, dysortografią) jednocześnie posiadające trudności w koncentracji: 

 • wydłużenie czasu trwania pisemnych egzaminów/zaliczeń,  
 • umożliwienie zdawania egzaminów pisemnych na komputerze, 
 • dostosowanie formy egzaminu/zaliczenia, m.in. ograniczenie prac pisemnych na rzecz wystąpień ustnych, 
 • pomijanie błędów ortograficznych w ocenie prac pisemnych, które wymagają formy odręcznej. 

Dla osób chorujących przewlekle i z innymi trudnościami zdrowotnymi, które stale lub przejściowo utrudniają udział w kształceniu (nieuwzględnionych powyżej) przygotowywane są adaptacje adekwatne do potrzeb i specyfiki studiowania. 

Kto może skorzystać z adaptacji? 

W szczególności studenci z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, ruchu, w spektrum autyzmu, z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego, chorujący przewlekle, którzy:  

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/dokument równoważny 
 • lub których czasowe lub przewlekłe szczególne potrzeby są potwierdzone stosowną dokumentacją. 

W jaki sposób uzyskać adaptacje? 

Utwórz własne konto w systemie HELPI AGH i załącz do niego dokumentację potwierdzającą niepełnosprawność lub szczególne potrzeby.  

Następnie umów poprzez HELPI spotkanie z pracownikiem - konsultantem edukacyjnym. W zależności od Twoich potrzeb spotkanie może odbyć się w Dziale Dostępności lub online. Podczas spotkania uzyskasz pomoc w doborze odpowiednich form wsparcia i informacje jakie wnioski należy złożyć w HELPI. Będziesz na bieżąco powiadamiany o statusie Twoich spraw i o tym, kiedy Twoje adaptacje będą gotowe do odbioru. 

Terminy 

Wnioski o adaptacje kształcenia w roku akademickim 2024/2025 przyjmowane będą w terminach: 

 • dla aktualnych studentów: 30.05.2024 do 20.06.2024 
 • dla osób przyjętych na I rok studiów: 17.07.2024 do 06.10.2024 

W uzasadnionych przypadkach (w szczególności wystąpienie nowych okoliczności dotyczących stanu zdrowia) adaptacje kształcenia będą możliwe poza ww terminami. Prosimy o umówienie spotkania z pracownikiem DDo.