§ 2 PRZEPISY OGÓLNE

7. Organy Uczelni zobowiązane są, w miarę możliwości, podejmować działania zmierzające do dostosowania organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi, w tym dostosowania warunków odbywania studiów do rodzaju niepełnosprawności. W Uczelni jednostką odpowiedzialną za wsparcie oraz koordynację działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH.

§ 9 INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

1.Student:
2) niepełnosprawny;
może odbywać studia według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, za zgodą Dziekana Wydziału.
2.Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, może polegać w szczególności na: 1) indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
2) modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
3) modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
4) modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
5) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.

3.Indywidualny program studiów może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.

4.Wniosek o przyznanie indywidualnego programu studiów należy złożyć do Dziekana Wydziału wraz z uzasadnieniem.

5.Zasady odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, określa Rada Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia oraz modułów zajęć uznanych przez właściwą Radę Wydziału za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.

6.Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały.

7.Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni może ubiegać się o indywidualny plan konkretnego semestru studiów. Wówczas student zobowiązany jest przed wyjazdem dopełnić następujących warunków:

1) przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie przedmiotów, jakie student zamierza studiować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie przedmioty będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;
2) uzyskać urlop na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).

8.W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zaliczenie okresu studiów odbytych poza Uczelnią dokonane zostaje po powrocie studenta i przedłożeniu przez niego dokumentów z innej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych przedmiotów z wyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen. Zaliczenia przedmiotów realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan Wydziału z uwzględnieniem zasad określonych w § 12 ust. 8. Student zobowiązany jest złożyć te dokumenty niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr.

§ 11 ZAJĘCIA

4. W zajęciach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w zajęciach.
5. W zależności od rodzaju niepełnosprawności stwarza się odpowiednie warunki odbywania zajęć, w szczególności ich zaliczania.
6. Student może za zgodą prowadzącego zajęcia wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej (np. poprzez nagrywanie, robienie zdjęć), a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki.
7. Student niepełnosprawny, w uzasadnionych przypadkach, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, może wykonywać notatki z zajęć na użytek osobisty w formie alternatywnej, w szczególności poprzez nagrywanie, robienie zdjęć, a także korzystać z innych urządzeń lub z pomocy osób robiących notatki w sposób uzgodniony z prowadzącym zajęcia.
8. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni mogą być prowadzone także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Szczegółowe zasady prowadzenia zajęć metodą e-learningu określa Rektor w drodze zarządzenia.

§ 15 ZALICZENIA ZAJĘĆ

10. W zaliczeniach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w zaliczeniach.

§ 16 EGZAMINY

14. W egzaminach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach.

§ 26 EGZAMINY DYPLOMOWE

5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed Komisją powoływaną przez Dziekana Wydziału zgodnie z wytycznymi Rady Wydziału. Komisji przewodniczy Dziekan Wydziału lub osoba przez niego upoważniona. W egzaminach dyplomowych mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę Prorektora ds. Kształcenia na uczestniczenie w egzaminach dyplomowych.


Dokumenty do pobrania

Nazwa odnośnikaOdnośnik
Regulamin Studiów AGH Regulamin Studiów AGH w formacie PDF
Dobry start Dobry start w formacie PDF
Regulamin pomocy materialnej Regulamin pomocy materialnej w formacie PDF
Polska droga do Konwencji o prawach
osób niepełnosprawnych ONZ
Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ w formacie PDF

Ankiety


W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości przeprowadzenia badań ankietowych bądź innego rodzaju badań naukowych, które wymagają pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH należy zwrócić się z zapytaniem:

Osoba odpowiedzialna:
Anna Lulek
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 12 622 26 04