Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, w związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w programie „Aktywny samorząd” Moduł II {tekst jednolity programu wprowadzony uchwałą nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 r.} uprzejmie informuje o zasadach otrzymania przez niepełnosprawnych studentów pomocy w ramach programu.

Program Aktywny Samorząd w Module II przewiduje m.in. wsparcie ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych w zakresie uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole wyższej:

  • studia pierwszego stopnia,
  • studia drugiego stopnia,
  • jednolite studia magisterskie,
  • studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym /dziennym lub niestacjonarnym {wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym),
  • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

O wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie ubiegać się mogą osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące w Krakowie (przez miejsce zamieszkania należy rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego danej osoby, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe).

W ramach pomocy osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundacje czesnego oraz dodatek do kosztów kształcenia, zgodnie z opracowaną przez MOPS procedurą nr 51 zawierającą wszelkie informacje oraz druk wniosku, dostępną na stronie Ośrodka pod adresem: www.mops.krakow.pl