System pomocy materialnej dla studentów w Akademii Górniczo-Hutniczej obejmuje wiele form stypendiów (socjalne, specjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów) oraz zapomóg, w tym także dofinansowanie do wyżywienia w stołówkach AGH.
Informacja na temat stypendiów i zapomóg dostępna jest w poszczególnych Dziekanatach oraz w Dziale Spraw Studenckich.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.

Kwoty stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 wynoszą:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności 650 zł/miesiąc
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 550 zł/miesiąc
  • z lekkim stopniem niepełnosprawności 450 zł/miesiąc